Utmärkelser

 Starbäcksmedaljen (799x800)Utm Starbäcksmedaljen 2 (800x791)

Starbäcksmedaljen
Efter nära tjugo år i Svenska Naturskyddsföreningens tjänst, under femton av dem som chef för föreningens kansli, avtackades jag med föreningens finaste utmärkelse, Starbäcksmedaljen. Karl Starbäck doktorerade i botanik och blev bl.a. riksdagsledamot. En motion i riksdagen ledde till 1907 års naturskyddsutredning och den mynnade ut i 1909 års proposition om inrättandet av nationalparker. Starbäck deltog också i grundandet av Svenska Naturskyddsföreningen och han var ledamot av styrelsen under många år. I samband med hans 60-årsdag instiftades Starbäcksmedaljen.

Utm UNEP (800x781)

FN
Mina olika engagemang i Sverige och internationellt ledde till att jag fick motta denna utmärkelse från FNs miljöprogram, UNEP – UNEPs silvermedalj.

HS67

ArtDatabankens naturvårdspris
Biologisk mångfald har alltid engagerat mig – av en rad olika skäl. En del av insatserna inom Naturskyddsföreningen har nämnts ovan. På Sida introducerade jag också frågorna. Ett resultat blev tillkomsten av SwedBio, som sedan flera år tillbaka, med Sida-stöd, kan arbeta internationellt med olika aspekter av biologisk mångfald. Ett annat Sida-baserat initiativ var stödet till World Resources Institute, som tog fram det första omfattande materialet om ekosystemtjänster, Millenium Ecosystem Assessment. Jag såg till att detta kom till miljöministerns och miljödepartementets kännedom, vilket ledde till att grunden lades till ett fortsättningsarbete både internationellt och i Sverige. Priset från ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet har utformats av skulptören, konstnären Sam Westerholm.

Utm Hedersdr (593x800)

Hedersdoktor
Uppsala universitet kallade mig till hedersdoktor: ”En utmärkelse för hans natur- och miljövårdsarbete både i Sverige och internationellt. Mats Segnestam belönas nu för sitt livslånga arbete för miljöfrågor och sin aktiva samverkan med svenska universitet.” Uppsala universitet kallade mig till hedersdoktor.

Utm HMajts medalj (447x800)

Konungens medalj i 8:e storleken
Medaljen i Serafimerordens band överlämnades till mig av Hans Majestät Carl XVI Gustaf vid en ceremoni på Stockholms slott.

Utm EAERE (800x371)

EAERE
Eftersom jag arbetat intensivt, både i Sverige och internationellt, bl.a. genom Världsbanken, för att stödja arbetet med miljöekonomi, har den här utmärkelsen glatt mig alldeles särskilt. European Practitioner Achievement Award in Applying Environmental Economics: ”Mats Segnestam has strategically initiated, developed and supported a number of important activities and institutions in the environmental economics field. He has done this consistently, year in and year out, with the focus firmly on the rising worlds of Asia, Africa and South America, where most of the eonomic dynamism and environmental challenges will originate. He achieved this over two decades by influencing Swedish government policy towards integrating environmental economics ideas and methods in development assistance.” http://www.aktuellhallbarhet.se/mats-segnestam-far-miljoekonomernas-pris/

Utm Nord (800x713)

Nordiska Rådets natur- och miljöpris
”Bedömningskommittén för Nordiska Rådets Natur- och Miljöpris har vid sitt möte idag beslutat tilldela Mats Segnestam priset år 2001 för hans framsynta och avgörande roll att aktivt föra in miljöfrågor i utvecklingsprogram som grund för uthållig utveckling. Han hade tidigt ett globalt medvetande, och med en unik kompetens och bredd har han arbetat långsiktigt och osjälviskt, vilket gett honom ett stort erkännande i alla de stora internationella miljö- och utvecklingsorganisationer han arbetat inom.”

Utm Finlands Naturskyddsförbund (772x772)

Finlands Naturskyddsförbunds hedersutmärkelse
Det nordiska samarbetet har legat mig särskilt varmt om hjärtat. Jag tog initiativet till att de nordiska motsvarigheterna till såväl Naturskyddsföreningen som Sida träffades en eller två gånger om året för att utbyta erfarenheter och för att söka konkreta samarbeten.

Utm Golden Ark (557x800)Utm Golden Ark 3 (349x800)

Gyllene Arkens Orden
Mitt miljöarbete internationellt uppmärksammades också i Nederländerna. Prins Bernhard överlämnade Den Gyllene Arkens Orden vid en högtidlig ceremoni på slottet utanför Haag.

Utm Pimpla (800x776)

Pimpla segnestami
En tidigare okänd insektsart upptäcktes i Costa Rica. Som ett tecken på uppskattning för de naturvårdsinsatser som jag gjort för landet, uppkallades, mycket hedersamt, insekten efter mig. Stekeln tillhör släktet Pimpla – släktnamnet valdes av Fabricius 1804, varför vet man inte. Den costaricanske konstnär som avbildat Pimpla segnestami heter José Alejandro Herrera Mora.

US HS

Urbanus segnestami

Nyligen identifierades en ny fjärilsart i Costa Rica. Den har hittats i Guanacaste-området i norra Costa Rica, både i den tropiska torrskogen i väster, mot Stillahavssidan, och i regnskogen på vulkansluttningarna mitt i landet. Fjärilsarten har, återigen mycket hedersamt, uppkallats efter mig: ”Named in honour of Mats Segnestam of Sigtuna, Sweden, formerly of Svenska Naturskyddsforeningen and then the Swedish governmental agency Sida, in recognition of his intense two decades of facilitating the germination and growth of Área de Conservación Guanacaste as a concept and reality of conservation through non-damaging biodiversity development.”

I mina båda roller, som chef för Svenska Naturskyddsföreningens kansli och som miljöchef på Sida, engagerade jag mig i skyddet av det unika Guanacaste-området. Men också i stödet för ett nytänkande när det gäller lokalbefolkningens medverkan i förvaltningen av ett områdes naturvärden. Det har bl.a. resulterat i nya arbetstillfällen, i utbildningsinsatser för barn och vuxna och förbättrad ekonomi – och därmed ett starkare engagemang för områdets framtida skydd.

På bilderna ovan en hona av Urbanus segnestami, översida och undersida.

Övrigt